Публічна оферта

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі — Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі — Благодійник) та є публічною пропозицією БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОТОФУНДАЦІЯ», в особі директора Басюк Дарії Станіславівни, яка діє на підставі Статуту (надалі — Фонд), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:
1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі
Публічна оферта (та/або Оферта) — дійсна пропозиція Фонду, що розміщена на сайті: https://feline.foundation/ua, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.
Акцепт — повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті Фонду, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.
Благодійна пожертва — безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для наступного використання для досягнення цілей Фонду, передбачених Статутом або програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього Договору.
Благодійник — юридична та/або дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є юридична та/або фізична особа, яка акцептувала Оферту.
2. Предмет Договору
Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви з метою забезпечення статутної діяльності Фонду відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фонду, тощо. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної зі сторін.
3. Акцепт
Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден з усіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу .noitadnuof.enilef%40olleh Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден із предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі не більшому, ніж зазначений у Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним у письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.
4. Права та обов’язки Фонду
Фонд має право:– отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;– за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;– використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;– без погодження з Благодійником змінювати напрями використання пожертви в межах статутної діяльності Організації;Фонд зобов’язується:– регулярно звітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://feline.foundation/ua та в електронних дошках https://trello.com/w/felinefnd, зокрема річна фінансова звітність оприлюднюється на сайті Фонду після її подачі державним органам, а щомісячна фінансова звітність публікується в дошках впродовж наступного місяця;– використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду.
5. Права Благодійника
Благодійник має право здійснювати контроль за використанням Фонду Благодійної пожертви за цільовим призначенням.
6. Місце проведення публічного збирання коштів
Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь- якої країни світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, здійснюється на території України.
7. Строк збирання коштів
Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://feline.foundation/ua.
8. Порядок використання Благодійних пожертв
Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Фонду та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».Фонд використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду. Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.
9. Відповідальність Фонду
Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.
10. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Фонду та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення листів та повідомлень, у тому числі в електронному вигляді. При цьому, Фонд зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Фондом у засобах масової інформації або на сайті Фонду: https://feline.foundation.

Додаток 1 до Публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯна збір, обробку та використання персональних даних
Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОТОФУНДАЦІЯ», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОТОФУНДАЦІЯ», надалі — «Фонд», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, — з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших внутрішніх документів Фонду.
Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та внутрішніми документами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах із метою реалізації вказаних вище правовідносин.Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений (а) про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.